Zasady działania zajęć e-learningowych w ZSE w okresie nadzwyczajnego zawieszenia zajęć

Szanowni Uczniowie,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
W związku z sytuacją nadzwyczajną, przesyłam treść dokumentu będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 4/2020 Dyrektora ZSE, na podstawie którego będzie organizowany e-learning.

Zasady działania zajęć e-learningowych w ZSE w okresie nadzwyczajnego zawieszenia zajęć.
1. W związku z sytuacją nadzwyczajną, wprowadza się w szkole zajęcia e-learningowe, które mają na celu umożliwienie pobierania nauki uczniom, w okresie zawieszenia zajęć. Działania e-learningowe, będą realizowane poprzez:
• indywidualne formy komunikowania się nauczycieli z uczniami, poprzez wypracowane dotychczas formy komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu,
• publikowanie na stronie internetowej szkoły części materiałów dydaktycznych dla uczniów, w celu szerokiego dostępu dla zainteresowanych,
• wykonywanie zadań i poleceń nauczycieli sprzed stanu zawieszenia zajęć, np. czytanie zapowiedzianych wcześniej lektur, korzystanie z posiadanych podręczników, powtarzanie zrealizowanych wcześniej treści dydaktycznych, itp.,
• korzystanie z platformy www.epodreczniki.pl, sugerowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• szeroko pojęte samokształcenie na podstawie zasobów własnych i internetowych.
2. W dniach 12 – 13 marca 2020 r., nauczyciele ZSE przygotują zagadnienia dla uczniów na okres zawieszenia zajęć (12 - 25 marca 2020 r.), korzystając z dostępu do szkolnych urządzeń elektronicznych oraz zasobów bibliotecznych. Opracowane materiały będą dostarczone w formie elektronicznej do dyżurującego dyrektora (wg wewnętrznej, odrębnej procedury), do końca dnia 13 marca 2020 r..
3. W dniu 16 marca 2020 r., materiały zostaną zaewidencjonowane i przygotowane do umieszczenia na stronie internetowej szkoły.
4. W przypadku przedłużenia stanu zawieszenia zajęć, zagadnienia na cały tydzień będą publikowane w każdy poniedziałek. Nauczyciele mają obowiązek przesłania materiałów co piątek, do końca dnia, na podane wcześniej adresy mailowe.
5. Każdy nauczyciel, odpowiadając za realizację podstawy programowej z zakresu swojego przedmiotu, osobiście ocenia konieczność intensyfikacji działań związanych z e-learningiem, samodzielnie dobiera kolejność realizacji treści edukacyjnych, dostosowując wybór do możliwości e-learningowych.
6. Każdy pracownik dydaktyczny szkoły, będąc do dyspozycji dyrektora w okresie zawieszenia zajęć, ma obowiązek świadczenia pracy zdalnej, w formie konsultacji realizowanych poprzez e-dziennik, w wymiarze swojego dziennego, uśrednionego etatu. Uczniowie mają prawo konsultować się przez e-dziennik z nauczycielami w sprawie zagadnień związanych z realizacją podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień e-learningowych. Nauczyciele zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi uczniom w ramach konsultacji do końca następnego dnia, po otrzymania maila w e-dzienniku.
7. Dozwolone są inne formy komunikacji elektronicznej. W zależności od specyfiki przedmiotu oraz wypracowanych wcześniej przez nauczycieli z uczniami kanałów komunikacyjnych (Facebook, Whats Up, poczta e-mail, platformy elektroniczne itp.), można z nich korzystać celem skutecznej wymiany informacji.
8. Materiały dydaktyczne publikowane w każdy poniedziałek na stronie internetowej szkoły, mogą przybierać różne formy, w zależności od specyfiki przedmiotu. Mogą być w formie dokumentów, zdjęć, linków, i innych, powinny posiadać jasne i jednoznaczne polecenia, co uczeń ma z danym materiałem zrobić. Powinny też w nazwie lub w treści zawierać informację o tym, do kogo adresowany jest dany materiał (np. uczniowie klasy 2C), z kim może go skonsultować (np. p. prof. X. Malinowska). Oprócz materiałów publikowanych na stronie, nauczyciele mogą też przesyłać treści edukacyjne oraz polecenia uczniom poprzez inne formy komunikacji elektronicznej.
9. W przypadku awarii systemu Vulcan, dozwolone jest komunikowanie się poprzez inne kanały komunikacyjne, w zależności od dostępu i ich sprawności.
10. Nauczycielom i uczniom NIE WOLNO spotykać się zarówno w szkole, jak i poza nią w sprawach związanych z dydaktyką w okresie zawieszenia zajęć.
11. Sytuacja jest dynamiczna, więc niniejszy regulamin może ulec zmianie.
12. Powyższe działania mają na celu podtrzymanie procesu dydaktycznego w sytuacji nadzwyczajnej, odwołując się do odpowiedzialnej i dojrzałej postawy zarówno uczniów, rodziców jak i grona pedagogicznego.

z poważaniem

Łukasz Muciok

Go to top