Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2018/2019

Jak co roku można składać wnioski na Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2018/2019.
Program stypendialny skierowany jest m.in. do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Kryteria:
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2) zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
3) w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: 4,21 (uczniowie),
5) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć kwoty 650,00 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740,00 zł netto,
6) złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.

Stypendium przyznaje się w roku, w którym został złożony wniosek na okres od 1 września do 31 grudnia oraz w roku następującym po złożeniu wniosku na okres od 1 stycznia do 30 czerwca dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie przyjmuje wnioski wraz z pełną dokumentacją wymaganą w Regulaminie od wnioskodawców zameldowanych na stałe na terenie powiatu poznańskiego w nieprzekraczalnym terminie do 25 września przez uczniów.

Kandydatów do stypendium zgłasza starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu według przynależności do miejsca stałego zameldowania. Stypendium jest przyznawane corocznie, ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów wyliczoną zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyjętego 22 lipca 2013 r.

Więcej informacji:
– strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl (zakładka Departamentu Edukacji i Nauki),
– Wydział Edukacji tel. 61 4240749.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, pokój 2.27.

Go to top