KOMUNIKAT dla maturzystów

1. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie przeprowadzany tylko części pisemnej.

2. Część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, którzy:

- aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo

- są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Do egzaminu ustnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy:

- w terminie do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

- przekażą dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, do dnia 25 maja 2020 r. W przypadku, gdy wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnią zagraniczną, absolwent musi dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.

Go to top