REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

1. Z Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) można korzystać w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Wszyscy korzystający z MCI mają obowiązek wpisania do zeszytu odwiedzin swoich danych osobowych, czasu i sposobu korzystania z Centrum.
3. W przypadku korzystania z komputerów należy wpisać również do zeszytu odwiedzin numer stanowiska komputerowego oraz czas rozpoczęcia i zakończenia pracy przy nim.
4. Wpis do zeszytu odwiedzin oznacza akceptację regulaminu MCI i odpowiedzialność materialną za zaistniałe szkody.
5. Stanowiska komputerowe w MCI służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, poszukiwań w zasobach internetu, wykonywania prac do nauki własnej.
6. Programy udostępniane są wyłącznie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń szkoły. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą korzystać z programów w pracowni komputerowej.
7. Korzystać można jedynie z zainstalowanych programów.
8. Zabrania się instalowania innych programów.
9. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
10. Przy każdym stanowisku mogą znajdować się najwyżej dwie osoby.
11. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza możliwe jest skanowanie i drukowanie efektów swojej pracy.
12. Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast po ich wykryciu zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
14. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada materialnie użytkownik.
15. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni, a plecaki, torby w wyznaczonym miejscu biblioteki. Przy stanowisku można mieć ze sobą jedynie zeszyt i długopis.
16. Nie należy do Centrum wnosić napojów ani innych artykułów spożywczych.
17. W MCI zabrania się używać telefonów komórkowych.
18. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.
19. Zabrania się zamieszczania niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii oraz przeglądania stron www prezentujących treści nieetyczne.
20. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum.
21. Naruszenie w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z MCI na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Go to top