Regulamin biblioteki szkolnej

1. Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie udostępnia swoje zbiory w dniach i godzinach uwzględnionych w harmonogramie zajęć w danym roku szkolnym.
2. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice.
3. Dopuszczalne jest udostępnienie zbiorów bibliotecznych osobom z poza szkoły jedynie za zgodą dyrektora szkoły.
4. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz przestrzegania jego reguł.
5. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho.
6. Nie należy do biblioteki szkolnej wnosić jedzenia i picia.
7. W bibliotece szkolnej nie można korzystać z telefonów komórkowych.
8. Wierzchnie okrycia czytelnicy biblioteki winni zostawić w szatni.
9. W wypożyczalni czytelnicy mają wolny dostęp do półek i do katalogów bibliotecznych.
10. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres jednego miesiąca.
11. Dopuszczalne jest przedłużenie terminu zwrotu książek po uprzednim powiadomieniu nauczyciela bibliotekarza.
12. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
13. Nie wolno wypożyczonych książek oddawać samowolnie komuś innemu.
14. Czytelnik jest zobowiązany dbać o wypożyczone książki.
15. Lektury powinny być przechowywane w papierowych okładkach.
16. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
17. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone w bibliotece powinny być zwrócone.
18. Uczniowie klas programowo najwyższych powinni zwrócić książki dwa tygodnie przed zakończeniem nauki.
19. W przypadku nie oddania książek świadectwa uczniowskie zostaną wstrzymane do czasu rozliczenia się z biblioteką szkolną.
20. Uczniowie, którzy rezygnują w trakcie roku szkolnego z dalszej nauki po rozliczeniu się z biblioteką szkolną otrzymują odpowiednie zaświadczenie, które przedstawiają w sekretariacie szkoły.
21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego oddania wypożyczonych zbiorów.
22. Rodzice i osoby z poza szkoły, które otrzymały zgodę dyrektora na wypożyczenie książek z biblioteki szkolnej powinny je zwrócić w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza.
23. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy mogą korzystać na miejscu.
24. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest wypożyczenie książki z księgozbioru podręcznego na krótki okres, po wcześniejszym pozostawieniu legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
25. Korzystając z materiałów bibliotecznych w czytelni należy wpisać swoje dane osobowe do zeszytu odwiedzin w czytelni.

Go to top