Informacje biblioteczne

Biblioteka szkolna i Multimedialne Centrum Informacji pełnią w Zespole Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych funkcję pracowni interdyscyplinarnej.
Służą realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, zaspakajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
BIBLIOTEKA SZKOLNA

Księgozbiór – 13460 woluminów
Zbiory audiowizualne
Katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, topograficzny

MCI – MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI

12 stanowisk komputerowych
Sprzęt multimedialny
Ksero
Księgozbiór podręczny 886 woluminów
17 tytułów czasopism

BIBLIOTEKA SZKOLNA I MCI ZAPRASZA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 7.30 – 20.30

Go to top